Photos & Tour

function googleTranslateElementInit() { new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'en', layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, 'google_translate_element'); }